เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “ตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน  หรือ  Business Assessment for Business Excellence: BABE ดำเนินโครงการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรธุรกิจได้ประเมินศักยภาพขององค์กรตามแนวทาง Business Excellence   ผ่านแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive  ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์ และสามารถรับทราบผลการประเมินได้ทันที เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการทราบระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือด้านผลิตภาพและสามารถนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน  โดยแบบประเมินแบ่งเป็น  2 หัวข้อ ได้แก่

  1. แบบประเมินการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ( Business Excellence Assessment)

เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทาง Business Excellence (BE)  ในหมวดการบริหารจัดการทั้ง  6 หมวด ได้แก่ 1.การนำองค์กร  2. กลยุทธ์  3.ลูกค้า 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5. บุคลากร และ 6.การปฏิบัติการ  ซึ่งผลของการประเมินจะทำให้ทราบถึงระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องตามแนวทาง BE เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีทิศทาง

 

  1. แบบประเมินระดับสมรรถนะในการนำเครื่องมือด้านผลิตภาพไปใช้ในองค์กร (Productivity Tools Assessment)

เป็นการประเมินระดับสมรรถนะในการนำเครื่องมือด้านผลิตภาพไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นถึงปัญหาที่ทำให้การนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น  5ส   Kaizen  และ Quality Control Circle (QCC) นำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานที่ดีขึ้น  สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ทั่วทั้งองค์กร