ลงทะเบียน

 • ขั้นตอนในการใช้งานระบบประเมินศักยภาพ BABE :

  1. ลงทะเบียนด้วย E-mail Account ของท่าน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบประเมิน
  2. ระบบแจ้งผลการรับข้อมูลลงทะเบียนกลับไปยังท่าน พร้อมทั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ
  3. ท่านสามารถเลือกแบบประเมินที่ท่านสนใจเพื่อทำการตอบแบบประเมิน
  4. หลังจากท่านตอบข้อมูลในแบบประเมินเรียบร้อยระบบจะทำการประมวลผลกราฟให้ท่านทราบพร้อมคำแนะนำ
 • ลงทะเบียนตรวจประเมินศักยภาพองค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

  (โปรดกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ต่อท่าน)
 • ข้อมูลข่าวสาร

 • ประโยชน์ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบประเมินศักยภาพ BABE :

  1. ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบประเมินศักยภาพ พร้อมทั้งทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบประเมิน
  2. ท่านสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กรของท่าน
  3. ท่านจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และบริการต่าง ๆ จากสถาบัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรของท่าน