เกี่ยวกับโครงการ

ด้วยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่กรอบแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติสู่องค์กรเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองค์กร หรือ ระบบ Organizational Assessment for SMEs โดยมุ่งหวังให้องค์กรสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองได้โดยง่ายผ่านแบบประเมิน Self – Assessment ในรูปแบบ Interactive ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้วางแผนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

Organizational Assessment for SMEs มีกรอบการประเมินที่อ้างอิงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ปี 2561-2562 ประกอบด้วยมุมมองที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรใน 7 หมวด เพื่อให้องค์กรได้รู้สถานภาพที่แท้จริงของระบบการบริหารจัดการของตนเองในภาพรวม สามารถเห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงอันจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรต่อไป