ติดต่อสถาบัน

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12 ,14 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 – 6195500 ต่อ 630-634 สายตรง 02-619–8086
โทรสาร 02-6198100
Email Address: [email protected]

Office of Thailand Quality Award

Thailand Productivity Institute

12th ,14th FL. Yakult Building,
1025 Phahonyothin Rd.,Samsennai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: (662) 6195500 ext. 630-634 Direct Line: (662) 619–8086
Fax: (662) 6198085