แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบประเมิน Organizational Assessment for SMEs

 • 1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ Organizational Assessment for SMEs ในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

  ( 1 = ไม่พึงพอใจมาก, 2 = ไม่พึงพอใจ, 3 = ปานกลาง, 4 = พึงพอใจ, 5 = พึงพอใจมาก )
  12345
  1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ Organizational Assessment for SMEs
  2. ระบบ Organizational Assessment for SMEs ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  3. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  4. ประเด็นการประเมินครอบคลุมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  5. การทำงานของระบบรวดเร็ว ไม่ติดขัด
  6. ความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน
  7. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

 • 2. โดยภาพรวม ท่านพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประเมิน Organizational Assessment for SMEs มากน้อยเพียงใด

  ( 1 = ไม่พึงพอใจมาก, 2 = ไม่พึงพอใจ, 3 = ปานกลาง, 4 = พึงพอใจ, 5 = พึงพอใจมาก)
  12345

 • 3. ในการใช้งานระบบประเมิน Organizational Assessment for SMEs ท่าน ไม่พึงพอใจ ในเรื่องใดมากที่สุด


 • 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม